KBT steg-1 (grundutbildning i psykoterapi)

För dig som vill bedriva KBT under handledning och studera vidare till legitimerad psykoterapeut (Steg-2) på Universitet.
Distansutbildning med vissa träffar på plats.

free portfolio website templates

KBT 

Det finns idag ett massivt stöd för KBT och det kommer hela tiden ny forskning som visar på goda resultat t.ex kring relationsproblem och parterapi. KBT är ett samlingsnamn för teorier och metoder som används för att åstadkomma förändringar i människors beteenden och livssituation. Dessa teorier och metoder är vetenskapligt förankrade och har visat sig ha god effekt på ett flertal olika problemområden.

Start

2 september 2019

Omfattning

4 terminer, studietakt ca: 40 % 

Investering

18 000 kr exklusive moms per termin, fyra terminer totalt.

Studieform

Distans och 3-4 träffar på plats per termin i Stockholm/Uppsala

Behörighetskrav

För att vara behörig att gå utbildningen måste villkoren för såväl allmän som särskild behörighet vara uppfyllda. Kursledningen förbehåller sig rätten att göra bedömningen av lämplighet för utbildningen utifrån ansökningar och ev. intervju. Läs mer om allmän behörighet i Högskoleförordningen.

• Genomgått fullständig, minst tvåårig utbildning i gymnasieskolan (eller likvärdig utbildning) och har kunskaper i svenska och engelska som motsvarar slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan. eller


• Fyllt 25 år, varit yrkesverksam i minst fyra år och har kunskaper i svenska och engelska som motsvarar slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan Särskild behörighet
.

• Utbildning i och praktisk erfarenhet av ett människovårdande yrke.  

• Tidigare utbildningen om minst 150 undervisningstimmar i ämnen som psykologi, sociologi, pedagogik och/eller psykiatri, eller kompletterande högskolestudier i ett beteendevetenskapligt ämne eller i psykiatri omfattande 30 hp.

• Ha arbetsförhållande under utbildningstiden där psykoterapeutiska arbetsuppgifter ingår som kan utgöra ett underlag för meningsfull handledning.

Urval av sökande görs av kursledningen utifrån följande faktorer:
– Grundläggande är att sökanden uppfyller allmän och särskild behörighet. 
– Nuvarande och tidigare yrkeserfarenheter. 
– Den aktuella anställningens innehåll. 
– Inslag av psykiatriska, beteendevetenskapliga, och psykoterapeutiska kurser i den sökandes grund- och vidareutbildning. 
– Tidigare genomgångna kurser och utbildningar i kognitiv beteendeterapi, 

Utbildningsplan
 

Utbildningen pågår under fyra terminer och motsvarar i omfattning 45 högskolepoäng. Det teoretiska momentet omfattar 240 timmar.  Egenterapi omfattas inte av kursplanen eller kursavgiften. I utbildningen ingår 2 övningsdagar på plats i Stockholm termin 1, 2 och 3. Termin 4 innehåller endast handledning.

Handledning

Handledningen ges i grupper om fyra deltagare under termin 2-4 sammanlagt 120 timmar. Sista terminen omfattar endast handledning. I handledningen integreras  teoretiska kunskaper med psykoterapeutiskt arbete. Handledningen genomförs via videokonferens under terminen och på plats i Uppsala vid terminsstart och terminsslut.

Kursmoment

Utbildningen omfattar följande kursmoment:

-Psykiatrisk diagnostik samt grundläggande beteendeanalys (motsvarar 12hp)
-Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT (motsvarar 18hp)
-Forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi (motsvarar 3 hp)
-Psykoterapi under handledning 120 tim i grupp (motsvarar 9hp)
-Självkännedom och professionell utveckling (motsvarar 3hp)

Utbildningens pedagogik

Utbildningen är pedagogikaktiv. Undervisning under övningsdagar används i stor utsträckning till till övningar, förtydliganden och praktisk träning.

Söka vidare till Steg-2

Vi följer riktlinjer och kriterier som finns för den grundläggande psykoterapiutbildning för dig som vill fortsätta på Universitet och läsa den legitimationsgrundande utbildningen steg-2.
Läs mer om behörighetskrav för steg-2 på respektive utbildningsinstans webbsida.
Innehåll

 • Historik ock utveckling av KBT
 • Världsbilder och vetenskapsteori utifrån mekanistisk världsbild och funktionell kontextualism.
 • Inlärningsteori. Operant och respondent inlärningsteori. Inlärningsteorin utför en plattform för hela utbildningen.
 • Funktionell analys.
 • Kognitiv teori, Genomgång av etablerade kognitiva modeller och symtombaserade behandlingsmetoder.
 • Beteende analys.  Datainsamling och att göra egna experiment. Att göra en baslinje. Att forma en hyptotes, en formulering som leder fram till en intervention. Att utvärdera en intervention. Konceptualisering med beteende analys som grund. Genomgång av etablerade skattningsskalor. Att lära deltagarna att självständigt lägga upp behandling inom olika problem områden och att utvärdera denna behandling
 • MI. Motiverande samtal.
 • Forskningsmetodik. Att göra en enkel singel subjekt design studie. Att göra deltagarna väl förtrogna med och i stånd att kritiskt granska forskningen inom KBT
 • Beteende analys som utgångspunkt för vanliga psykologiska problem. Fobier, OCD Depression, GAD, PTSD, Smärta, Stress, Ätproblem, Sömnproblem, Tinnitus, Epilepsi, Missbruk, Psykos.
 • Diagnoser. En orientering utifrån DSM och ICD 10 samt genomgång och presentation av symtombaserade psykologiska modeller.
 • Professionell utveckling Grundfärdigheter i perspektivtagande (RFT) Model of Human Connectedness.
 • Beteendeanalys i samtal och färdighetsträning. Att lära känna igen, kunna analysera, bearbeta och terapeutiskt använda egna reaktioner inför olika klienter i terapi situationen.
 • Hur tillämpas BA i de 3:d vågens KBT. MI, ACT, DBT, FAP. Self Compassion.
 • Etik
 • Övningsdagar. Två övningsdagar per termin på plats i Stockholm/Uppsala.
 • Examination.

Examination

Alla teoridelar examineras. Examination sker i form av muntliga och skriftliga kunskapsprov och praktiska färdighetsprov. Även hemtentamen förekommer. Kompletteringar av uteblivet teoriområde beslutas av kursledningen. För godkänd närvaro krävs 80% närvaro. Ekvivalering av kursavsnitt sker efter beslut av kursledningen. Som betyg används något av uttrycken godkänd eller underkänd.

Examensbenämning

Till utbildningsbevis som avser samtliga utbildningsmoment som för den studerande ingår i utbildningen skall knytas examensbenämningen ”Grundläggande psykoterapiutbildning med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi”. På utbildningsbeviset finns följande översättning till engelska språket – ”Undergraduate Diploma in Cognitive Behavioural Psychotherapy”.

Mål för utbildningen

Efter avslutad utbildning ska den studernade besitta de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna bedriva psykoterapi med inriktning kognitiv beteendeterapi, under handledning.

Kursledning

JoAnne Dahl, Professor Emerita, Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Handledare
Tommy Lydell. leg psykoterapeut KBT

Litteratur

Litteraturen omfattar cirka 4 000 sidor. En stor del av litteraturen är på Svenska. Kostnader för litteratur ingå ej i kursavgiften. Litteraturkostnad är ca: 1 200 kr per termin.

Mobirise

Delbetalning 

Du kan delbetala din utbildning hos SIEP AB via vår samarbetspartner Human Finans. Du kan t.ex dela upp din betalning helt utan ränta i 6 eller 12 månader.
Du kan ta kontakt direkt med Humanfinans kundservice:
Telefon: 08 560 201 15 alternativt 08 735 29 23

Eller gör en ansökan direkt om Humankonto:
https://www.humanfinans.se/human-konto/

Ansökan Steg 1 KBT

Här kan du göra en ansökan till Grundläggande Psykoterapiutbildning (Steg 1 KBT)

Besöksadress

Edövägen 2
132 30 Saltsjö Boo

Postadress

Friggvägen 5 A
132 48 Saltsjö Boo

Kontakt

Email: info@siepinstitute.com
Web: www.siepinstitute.com
Telefon: +46 709 85 01 36 eller
+46 706 63 43 45